ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประกอบ 1 : หอประชุม 100 ปีวิชชานารี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารหอประชุม  100  ปีวิชชานารี  เป็นอาคารคอนกรีต  1 ชั้น