ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประกอบ 2 : ตึกอำนวยการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ตึกอำนวยการเป็นอาคารคอนกรีต  2  ชั้น
ชั้นที่ 1  บ้านพักผู้จัดการ ผู้อำนวยการ , ห้องการเงิน , ห้องทะเบียน และธุรการ , ห้องผู้อำนวยการ , ห้องเกียรติคุณ
ชั้นที่ 2 ห้องประชุมเล็ก , ห้องเก็บเอกสาร