ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประกอบ3 : อาคารไม้ 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ชั้นที่ 1  ห้องสนทนาภาษาอังกฤษ , ห้องประกันคุณภาพฯ 
ชั้นที่ 2 พิพิธภัณฑ์