ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประกอบ 7 : อาคาร 111 ปี วิชชานารี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร 111  ปีวิชชานารี  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น
ชั้นที่ 1  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  , ห้องพยาบาล , ร้านถ่ายเอกสาร
ชั้นที่ 2 ห้องสมุดปัญญาจารย์ , ห้องอินเตอร์เน็ต
ชั้นที่ 3 ห้องโสต (กิจกรรม) , ห้องพักครู ม. ปลาย , ห้องแนะแนว