ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 : อาคารสตาร์ลิงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารสตาร์ลิงค์  เป๋นอาคารคอนกรีต  2 ชั้น
ชั้นที่ 1 ห้องพักครู  ห้องวิทยาศาสตร์ระดับ ประถม , ห้องเรียน ชั้น ป.6 , ห้อง บก. ร้อย นศท. วิชชานารี , ห้องลูกเสือ 
          ห้องดนตรี - นาฎศิลป์ , ห้องศิลปะ
ชั้นที่ 2 ห้องพักครู   ห้องเรียน จำนวน 5  ห้อง ( ป.3/1 - ป.5 )