ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 : อาคารลูซี่สตาร์ลิงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารลูซี่สตาร์ลิงค์  เป็นอาคารคอนกรีต  2  ชั้น 
ชั้นที่ 1  ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องกิจกรรม อนุบาล . ห้องเรียน อนุบาล 3/1 -3/2
ชั้นที่ 2 ห้องเก็บอุปกรณ์  พัสดุ การเรียนการสอน