ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4 : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียนอนุบาล  เป็นอาคารคอนกรีต  1  ชั้น
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนอนุบาล ( อ.1- 2 )  จำนวน 4  ห้อง  มีห้องน้ำในตัวห้องเรียน