ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 5 : อาคาร 99 ปีวิชชานารี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียน 99  ปีวิชชานารี   เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น
ชั้นที่ 1  ห้องเรียนระดับชั้น ป.1- 2  จำนวน 4  ห้อง , ห้องพักครู ห้องสมุดดาวิล