ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 6 : อาคาร 105 ปีวิชชานารี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร 105 ปีวิชชานารี  เป็นอาคารคอนกรีต   3  ชั้น
ชั้นที่ 1 ห้องพัฒนาวินัย , ห้องศูนย์ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม , ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ต้น , ห้องศาสนากิจ , ห้องคหกรรม 
          และห้องประกอบอาหาร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน ม.1 - ม.3  จำนวน  5  ห้อง ,ห้องพักครู , ห้องคอมพิวเตอร์
ชั้นที่ 3 ห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม , ห้องเรียน ม.4-ม.6 ,ห้องสมุดสุภาษิต