ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 พ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน เวลา 09.00 น.
29 พ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (หัวหน้ากลุ่มสาระ,หัวหน้าสายชั้น) เวลา 12.30 น.
05 มิ.ย. 58 วันสิ่งแวดล้อม
05 มิ.ย. 58 ประชุมครูประจำเดือน เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมอำนวยการ
06 มิ.ย. 58 รีทรีตคณะครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
ห้องประชุมตึกอำนวยการ
11 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันไหว้ครู เวลา 08.30 น.- 10.00 น. ณ หอประชุม 100 ปีวิชชานารี
13 มิ.ย. 58 รีทรีตบุคลากรนักการ เวลา 08.30 น. -15.00 น. ณ ลำปางรีสอร์ท
20 มิ.ย. 58 ถึง 21 มิ.ย. 58 ค่ายกิจกรรมนักเรียนมิชชั่นทีม เวลา 08.00 น. -16.00 น.
22 มิ.ย. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 แข่งขั้นทักษะวิชาการภายใน (ทุกระดับชั้น) เวลา 08.00 น. -16.00 น.
22 มิ.ย. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 สัปดาห์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เวลา 08.30 น. - 15.00 น. ณ หอประชุม 100 ปี
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่ เวลา 08.30 น. - 09.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง
26 มิ.ย. 58 ประชุมกรรมการบริหารภายใน เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องเกียรติคุณ
06 ก.ค. 58 ประชุมงานวิชาการประจำเดือน
07 ก.ค. 58 ประชุมกรรมการศาสนกิจ
13 ก.ค. 58 ถึง 15 ก.ค. 58 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2558
- สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2558
- ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย อนุบาล 1-3
29 ก.ค. 58 วันภาษาไทยแห่งชาติ
30 ก.ค. 58 หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
31 ก.ค. 58 หยุดเรียนวันเข้าพรรษา
03 ส.ค. 58 ประชุมครูครั้งที่ 4/2558 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ
04 ส.ค. 58 ประชุมงานวิชาการประจำเดือน เวลา 17.00 น. ณ ห้องเกียรติคุณ
05 ส.ค. 58 ประชุมกรรมการศาสนกิจ เวลา 17.00 น. ณ ห้องศาสนกิจ
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

11 ส.ค. 58 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
- ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
- ประกาศผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
12 ส.ค. 58 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ
24 ส.ค. 58 ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ป.1-ม.6) เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง,สนามบาสฯ
24 ส.ค. 58 วันนักวิทยาศาสตร์น้อย(ปฐมวัย) เวลา 08.00 น.-12.00 น.
28 ส.ค. 58 ประชุมกรรมการบริหารภายใน เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องเกียรติคุณ
04 ก.ย. 58 ประชุมครูครั้งที่ 5/2558 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมอำนวยการ
07 ก.ย. 58 ประชุมงานวิชาการประจำเดือน เวลา 17.00 น ณ ห้องเกียรติคุณ
08 ก.ย. 58 ประชุมกรรมการศาสนกิจ เวลา 17.00 น. ณ ห้องศาสนกิจ
11 ก.ย. 58 นักเรียนอนุบาล 1 - 3 ทัศนศึกษา เวลา 08.00 - 15.00 น.
14 ก.ย. 58 เยี่ยมเยือนคริสตจักรสัมพันธ์วงศ์ เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ อำเภอห้างฉัตร
17 ก.ย. 58 ค่ายภาษาอังกฤษ เวลา 08.00 - 12.00 น.
18 ก.ย. 58 วันเยาวชนแห่งชาติ เวลา 08.00 - 09.30 ณ บริเวณหน้าเสาธง
24 ก.ย. 58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ระดับประถมศึกษา เวลา 17.00 น. ณ ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
25 ก.ย. 58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ระดับมัธยมศึกษา เวลา 17.00 น. ณ ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
25 ก.ย. 58 ประชุมกรรมการบริหารภายใน เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องเกียรติคุณ
30 ก.ย. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2558
02 พ.ย. 58 ประชุมงานวิชาการประจำเดือน เวลา 17.00 น ณ ห้องเกียรติคุณ
03 พ.ย. 58 ประชุมกรรมการศาสนกิจ เวลา 17.00 น. ณ ห้องศาสนกิจ
06 พ.ย. 58 ประชุมครูครั้งที่ 6/2558 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมอำนวยการ
07 พ.ย. 58 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2558 เวลา 8.00-12.00 น.
12 พ.ย. 58 นักเรียน ม.5 ทัศนศึกษา ณ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 พ.ย. 58 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ลีลาวดีเกมส์ เวลา 08.00-16.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิชชานารี
20 พ.ย. 58 นักเรียน ป.4-5 เข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนวิชชานารี
20 พ.ย. 58 ถึง 21 พ.ย. 58 นักเรียน ป.6 เข้าค่ายพักแรม
23 พ.ย. 58 ถึง 25 พ.ย. 58 สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุม 100 ปี
23 พ.ย. 58 การเยี่ยมเยือนคริสตจักรดงพระพร เวลา 08.00-13.00 น.
27 พ.ย. 58 ประชุมกรรมการบริหารภายใน เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องเกียรติคุณ
27 พ.ย. 58 ถึง 28 พ.ย. 58 นักเรียน ม.1-3 เข้าค่ายพักแรม ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุม 100 ปีวิชชานารี
08 ธ.ค. 58 ประชุมงานวิชาการประจำเดือน เวลา 17.00 น ณ ห้องเกียรติคุณ
09 ธ.ค. 58 ประชุมกรรมการศาสนกิจ เวลา 17.00 น. ณ ห้องศาสนกิจ
09 ธ.ค. 58 ถึง 10 ธ.ค. 58 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.4-6 ณ โรงเรียนวิชชานารี
18 ธ.ค. 58 วันคริสตมาสครู คนงาน เวลา 17.00 น. - 19.00 น. ณ หอประชุม 100 ปีวิชชานารี
24 ธ.ค. 58 วันคริสตมาสนักเรียน และงานวิชาการ เวลา 08.20 น. - 16.00 น.
25 ธ.ค. 58 ถึง 01 ม.ค. 59 หยุดเรียนเนื่องในเทศกาลคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่
04 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 สัปดาห์วันระลึกการก่อตั้งโรงเรียน
05 ม.ค. 59 ถึง 07 ม.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2558
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็ก
09 ม.ค. 59 งานสังสรรค์โต๊ะจีนระลึกการก่อตั้งโรงเรียน 127 ปี
10 ม.ค. 59 นมัสการวันระลึกก่อตั้งโรงเรียนวิชชานารี เวลา 09.00 น.-12.00 น.ณ คจ.ที่ 1 ลำปาง
11 ม.ค. 59 ประชุมงานวิชาการประจำเดือน เวลา 17.00 น ณ ห้องเกียรติคุณ
12 ม.ค. 59 ประชุมกรรมการศาสนกิจ เวลา 17.00 น. ณ ห้องศาสนกิจ
24 ม.ค. 59 เยี่ยมเยียนคริสตจักรกลุ่มคริสตเตียนร่มใจ เวลา 08.00 น.-13.00 น.
25 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 สัปดาห์อิสเตอร์ (การฟื้นคืนพระชนม์)
ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ชาย)
ประชุมกรรมการบริหารภายใน
30 ม.ค. 59 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 เวลา 08.00 น.-11.00 น.
01 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (หญิง)
15 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ติด ร ระดับชั้น ป.6, ม.3, ม.6 และดำเนินการแก้ตัว
18 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3, ม.6
20 ก.พ. 59 นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 / งานอนุบาลสัมพันธ์
22 ก.พ. 59 หยุดวันมาฆบูชา
23 ก.พ. 59 ถึง 25 ก.พ. 59 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น ป.6, ม.6, ม.6
26 ก.พ. 59 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 และสอบแก้ตัว ระดับชั้น ป.6, ม.3, ม.6
01 มี.ค. 59 ถึง 03 มี.ค. 59 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น ป.6, ม.6, ม.ป.1-5, ม.1-2, ม.4-5
21 มี.ค. 59 ถึง 22 เม.ย. 59 กิจกรรม Day Camp 2016 (รวม 20 วัน)
31 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 เวลา 8.00-12.00 น
31 พ.ค. 59 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)
06 มิ.ย. 59 วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
16 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
ระดับปฐมวัย - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
17 มิ.ย. 59 ถึง 19 มิ.ย. 59 ค่ายจริยธรรมนักเรียนมิชชั่นทีม
20 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 สัปดาห์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เวลา 08.30 น. - 15.00 น. ณ หอประชุม 100 ปี
27 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่ เวลา 08.30 น. - 09.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง
08 ก.ค. 59 ประชุมครูครั้งที่ 3/2559 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมอำนวยการ
25 ก.ค. 59 ถึง 27 ก.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2559
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทยแห่งชาติ
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เวลา 08.30 น.-10.00 น. ณ หอประชุม 100 ปี
แจกผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
12 ส.ค. 59 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ
18 ส.ค. 59 นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
19 ส.ค. 59 นักเรียนชั้น ม.6 ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
23 ส.ค. 59 ค่าย วิทย์-คณิต เวลา 08.00 น.-12.00 น.
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
12 ก.ย. 59 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทัศนศึกษา
14 ก.ย. 59 ค่ายภาษาอังกฤษ เวลา 08.00 - 12.00 น.
05 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559
08 ต.ค. 59 ถึง 24 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
05 พ.ย. 59 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559 เวลา 8.00-12.00 น.
07 พ.ย. 59 นักเรียนชั้น ม.5 ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
14 พ.ย. 59 ถึง 16 พ.ย. 59 สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุม 100 ปี
18 พ.ย. 59 กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ลีลาวดีเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิชชานารี
08 ธ.ค. 59 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
08 ธ.ค. 59 ถึง 09 ธ.ค. 59 ลูกเสือ ม.1-ม.3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2559
09 ธ.ค. 59 ลูกเสือ ป.1-ป.6 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2559
10 ธ.ค. 59 ถึง 12 ธ.ค. 59 หยุดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
13 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 สพป.ลป.เขต 1 ขอความร่วมมือ หยุดเรียนกรณีพิเศษ
เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 66
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสตมาสนักเรียนและครู
24 ธ.ค. 59 ถึง 03 ม.ค. 60 หยุดเรียนเนื่องในเทศกาลคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่
05 มิ.ย. 60 วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
ระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 6
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออก
16 มิ.ย. 60 ถึง 18 มิ.ย. 60 ค่ายจริยธรรมนักเรียนมิชชั่นทีม
23 มิ.ย. 60 เลือกตั้งทีมสภานักเรียน
26 มิ.ย. 60 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2560
24 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ
25 ก.ค. 60 ซ้อมรับมือภัยพิบัติ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว
27 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 60 หยุดเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1
14 ส.ค. 60 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ
18 ส.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.6 ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
22 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์
25 ส.ค. 60 ทัศนศึกษา ป.4 – ป.6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.ลำปาง
01 ก.ย. 60 ทัศนศึกษา นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1
07 ก.ย. 60 ทัศนศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 2
19 ก.ย. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ เวลา 08.00 - 12.00 น.
20 ก.ย. 60 วันเยาวชนแห่งชาติ เวลา 08.00 - 09.30 ณ บริเวณหน้าเสาธง
21 ก.ย. 60 ทัศนศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 3
02 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560
07 ต.ค. 60 ถึง 29 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
11 พ.ย. 60 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2560 เวลา 8.00-10.00 น.
13 พ.ย. 60 ถึง 15 พ.ย. 60 สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุม 100 ปี
30 พ.ย. 60 ถึง 01 ธ.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ลีลาวดีเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิชชานารี
08 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 60 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 - 3
11 ธ.ค. 60 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
20 ธ.ค. 60 วันคริสตมาสครู คนงาน เวลา 17.00 น. - 19.00 น. ณ หอประชุม 100 ปีวิชชานารี
22 ธ.ค. 60 วันคริสตมาสนักเรียน เวลา 08.20-16.00 น.
25 ธ.ค. 60 ถึง 02 ม.ค. 61 หยุดเรียนเนื่องในเทศกาลคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่
08 ม.ค. 61 ถึง 09 ม.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2560
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
19 ม.ค. 61 วันวิชาการ 2017