ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาการจัดการศึกษา
“  การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ”
 
คำนิยามศัพท์

การศึกษา     :  กระบวนการทุกอย่าง ที่ทำให้บุคคลพัฒนา ความสามารถด้านต่างๆรวมทั้งทัศนคติ  และพฤติกรรม ตามค่านิยมและคุณธรรมในสังคมให้เหมาะสมตามวัย
 
คุณภาพชีวิต :  การเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
 
คำขวัญ           "คุณธรรมดี    มีความรู้   คู่กิจกรรม"
 
วิสัยทัศน์    : โรงเรียนวิชชานารี เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม   และคุณภาพ ในระดับสากล บนพื้นฐานหลักคริสตจริยธรรม ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองและทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21