ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาการจัดการศึกษา

“  การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ”

 

คำนิยามศัพท์

การศึกษา     :  กระบวนการทุกอย่าง ที่ทำให้บุคคลพัฒนา ความสามารถด้านต่างๆ รวมทั้งทัศนคติ 

                   และพฤติกรรม ตามค่านิยมและคุณธรรมในสังคมให้เหมาะสมตามวัย

คุณภาพชีวิต การเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

 

คำขวัญ         "คุณธรรมดี    มีความรู้   คู่กิจกรรม"

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวิชชานารี    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง  มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม