ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 

สีขาว  หมายถึง  จิตใจที่สะอาด  บริสุทธิ์  ไม่มัวหมอง

สีแดง  หมายถึง  ความเข้มแข็ง   ความสง่างาม

 

อักษรย่อของโรงเรียน   คือ   ว.น.