ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
  รูปคบเพลิง   หมายถึงการส่องแสงสว่าง   มีอักษร   ว.น.  อยู่ภายในคบเพลิงและมีลายไทย    หมายถึง   ความเป็นไทยอยู่ภายในวงกลม   ชื่อโรงเรียนวิชชานารี   อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง   อยู่ในวงกลมนอก