ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้จัดค่ายคณิตจิตอาสาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้จัดค่ายคณิตจิตอาสาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์(Gifted Mathematics) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 โรงเรียนวิชชานารี เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรม 9 ฐานกิจกรรม ดังนี้ 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ฐานที่ 1 ฐานการพับกระดาษรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ
ฐานที่ 2 ฐานคิดเลขเร็ว
ฐานที่ 3 ฐานเกมส์ไม้เกี่ยวกับการวางแผน และการแก้ปัญหา

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ฐานที่ 1 ฐานโครงงานสะเต็มศึกษา
ฐานที่ 2 ฐานการใช้โปรแกรม GSP

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฐานที่ 1 เตรียมสอบโอเนตคณิตศาสตร์
ฐานที่ 2 เตรียมสอบโอเนตวิทยาศาสตร์
ฐานที่ 3 เตรียมสอบโอเนตภาษาอังกฤษ
ฐานที่ 4 เตรียมสอบโอเนตภาษาไทย

(ข่าว: อ.ปริศนา ปัญญาสอน)

โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 213 ครั้ง