ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

โรงเรียนวิชชานารีโดยฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้กำกับลูกเสือได้จัดค่ายลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวิชชานารี เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ  มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย  รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม  เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ  โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ช่วยดูแลในการทำกิจกรรมของลูกเสือ – เนตรนารีด้วย

(ข่าว: อ.ปริศนา  ปัญญาสอน)

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2560,13:41   อ่าน 206 ครั้ง