ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

โรงเรียนวิชชานารีโดยฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้กำกับลูกเสือได้จัดค่ายลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือหนองกระทิง จ.ลำปาง เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ  มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย  รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม  เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ  โดยมีนักศึกษาวิชาทหารช่วยดูแลในการทำกิจกรรมของลูกเสือ – เนตรนารีด้วย

โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 308 ครั้ง