กิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร่วมแข่งขัน Ability Test งานวันวิชาการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

โรงเรียนวิชชานารีขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระภาษาต่างประเทศที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Ability Test ในงานวันวิชาการ "กัลยาณีนิทัศน์" ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ช.ฮัยดัท วิทยาภรณ์, ด.ช.จิราภัทร  สุขสมกิจ, ด.ช.เสฏฐวุฒิ การดี ,ด.ช.วรวัฒน์ เตชะนา, ด.ญ.ญาณากร ทองวงศ์บุตร ,ด.ญ.ณัฐณิชา สิงห์เชื้อ, ด.ญ.พัชรกันย์ ชัยนุบาล, ด.ญ.กัณต์ฤทัย  อิ่มจันทร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ด.ช.ภัทรอังกูร ดวงใจ, ด.ญ.พิมพ์มาดา ศิริพันธุ์, ด.ญ.ศรัญพร สืบไชย, ด.ญ.คณาพร  สุขคำเมือง, ด.ญ.วริณญาฎา  วันแก้ว, ด.ญ.ปรเมศวร์  บุญลอง, ด.ช.ศักดานุภาพ  จินตนากอง

โดยมี อ.วรรณพร อาดย่อแฮ เป็นผู้ฝึกซ้อม

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,09:35   อ่าน 732 ครั้ง