กิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ค่ายคณิตจิตอาสาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ทางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม ค่ายคณิตจิตอาสาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Mathematics) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ของโรงเรียนวิชชานารี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ปัญหาและนำความรู้ไปใช้ อีกทั้งให้นักเรียนฝึกทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,10:49   อ่าน 652 ครั้ง