กิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารี และทัศนศึกษา

ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนวิชชานารี นำโดย อ.พินรัฐ สายสี ได้พาลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 158 คน ไปเข้าค่าย และทัศนศึกษา  ณ ค่ายแทนคุณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของลูกเสือ

2. เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

3. เพื่อฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน  รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น

 4. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ

5. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน

6. เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,10:32   อ่าน 664 ครั้ง