ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
รีทรีตคณะครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่มิถุนายน 2558 ฝ่ายศาสนกิจ จัดรีทรีตคณะครู บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้รับหลักธรรมตามหลักคำสอนคริสตศาสนาและส่งเสริมให้ครูทำงานร่วมกันเป็นทีม เทศนาโดย ศจ.ประสงค์   ทองเณร พระธรรม 1 โครินธ์12:12-31หัวข้อ “กายเดียวกัน”  ณ ห้องประชุมอำนวยการ  โรงเรียนวิชชานารี  

(ข่าว : .กาญจนา  วิชัยคำ   // ภาพ: .กาญจนา  วิชัยคำ  และ อ.ชญาดา โสภา)

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2558,15:31   อ่าน 689 ครั้ง