ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
รีทรีตนักการ ประจำปีการศึกษา 2558

ฝ่ายศาสนกิจ จัดรีทรีต นักการ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักการได้รับหลักธรรมตามหลักคำสอนคริสตศาสนาและส่งเสริมให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม เทศนาโดย คศ.มนตรี   ขัดสีใส  พระธรรม 1 โครินธ์12:12-31  หัวข้อ “กายเดียวกัน”  ณ ห้องประชุมขะจาว  ลำปางรีสอร์ท  วันเสาร์ที่มิถุนายน 2558

ข่าว กาญจนา   วิชัยคำ

ภาพ: อ.อัมพรรัตน์   วงค์สรรเสริญ

โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2558,07:59   อ่าน 665 ครั้ง