ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
โครงการอบรมสัมมนาการประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียนอย่างเกิดผล

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559  อาจารย์วันเพ็ญ   นำทาน   อศจ.มนตรี  ขัดสีใส  และ อาจารย์กาญจนา    วิชัยคำ เข้าร่วมอบรมสัมมนาการประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียนอย่างเกิดผล ปีการศึกษา 2559   หัวข้อ “ จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา” (มัทธิว 28:19)  ณ ห้องประชุมสำนักงานพันธกิจการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่แก่ผู้บริหารโรงเรียน  อนุศาสก และครูศาสนกิจ ในการประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียน  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 80 คน 

 (ภาพ/ข่าว : อาจารย์กาญจนา    วิชัยคำ )

โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,08:24   อ่าน 521 ครั้ง