ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยียนคริสตจักรปรุงธรรม
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560  ทีมงานศาสนกิจ  ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี ร่วมเยี่ยมเยียนคริสตจักรปรุงธรรม อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง ร่วมนมัสการพระเจ้า  ถวายเพลงพิเศษและสอนรวี  เทศนาโดย อศจ.มนตรี    ขัดสีใส  พระธรรมเยเรมีย์ 33:14-26 หัวข้อ “สัญญาก็คือสัญญา”