ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
วิชชานารีเนอสเซอรี่ ได้รับการยกย่องเป็น สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประเภทสถานศึกษา/มูลนิธิองค์กร ระดับดี

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนเนอสเซอรี่โรงเรียนวิชชานารี ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจำปี 2559 ประเภทสถานศึกษา/มูลนิธิองค์กร ในระดับ "ดีเยี่ยม" โดยได้รับเกียรติบัตรจากนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้ ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน 2559 ตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก

โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2560,15:59   อ่าน 378 ครั้ง