ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
นักเรียนคนเก่งสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอ

นักเรียนคนเก่งสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดย อ.วันทนา  วรรณารักษ์ และอ.นิศาชล  เลิศบุณยสิทธิ์ ได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ผลการแข่งขันมีดังนี้

       1.การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ระดับชั้น ป.1-3  ได้ระดับเหรียญเงิน

           ด.ช. พระคุณ  ขัดสีใส

           ด.ช.เสฏฐวุฒิ การดี

       2. การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6  ได้ระดับเหรียญเงิน

           ด.ช.ปัญญาทด  สุดประเสริฐ

           ด.ญ.ภัทรพรรณ  จิรกมลศักดิ์

       3. การสร้างเกม ระดับชั้น ม.1-3  ได้ระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชน

           ด.ช.พรรษา  อาสนะนันทน์

           ด.ช.เทพฤทธิ์  เกียรติพิศาล

        4. การสร้าง E-Book  ระดับชั้นม.1-3  ได้ระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชน

           ด.ช.เอเชีย  ช่างสาร

           ด.ญ.พัชรพร  พรมลอย

        5. การสร้าง Web Text Editor  ระดับชั้น ม.1-3  ได้ระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชน

           ด.ญ.ณัฎฐณิชา  คุ้มผล

           ด.ช.นำโชค  ซื่อจริง

         6. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6  ได้ระดับเหรียญทอง 

          เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชน

            นายฐาปนา  พยุหกฤษ

            นายภาสกร  บุญสิงห์

          7. การสร้าง Web Editor ระดับชั้น ม.4-6

            นายศุภกิจ  สุรินเปา

            นายอุทัยวัฒน์  อภินันทมงคล

          8. การตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-6  ได้ระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนเอกชน

            น.ส.มินตรา  แสงศิริ

            น.ส.นนท์ธิยา  กันธิยะ
(ภาพ:อ.วันทนา,อ.นิศาชล,ข่าว: อ.ปริศนา)

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 244 ครั้ง