ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
ค่ายพี่เลี้ยงนักเรียน

วันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนคริสเตียน จำนวน 12 คน เข้าร่วมค่ายพี่เลี้ยง  เพื่อเสริมสร้างภาระใจในการรับใช้พระเจ้า และทักษะการอภิบาลติดตามของพี่เลี้ยง  จัดโดยหน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ        “ติดสนิทพระธรรม ยอห์น15:4  กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน คือ ฐานทักษะการเป็นพี่เลี้ยง   ฐานการอุทิศตัว         ฐานการให้คำปรึกษา   ฐานการใช้พูด และฐานการประยุกต์ใช้พระคัมภีร์  มีโรงเรียนเข้าร่วม 13 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยเยลวิทยาลัย   โรงเรียนดาราวิทยาลัย   โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน    โรงเรียนสืบนทีธรรม    โรงเรียนรังษีวิทยา  โรงเรียนตรังคริสเตียน   โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  โรงเรียนผดุงราษฏร์    โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม    โรงเรียนเคนเน็ตแมคแคนซี   และโรงเรียนวิชชานารี   ณ ปลายดอยรีสอร์ท    จังหวัดเชียงใหม่

( ภาพ /ข่าว : อาจารย์กาญจนา  วิชัยคำ )

โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2560,13:46   อ่าน 561 ครั้ง