โรงเรียนวิถีคริสต์
ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงเรียนวิชชานารี ครบ 133 ปี (อ่าน 162) 10 ม.ค. 65
กิจกรรมฐานบูรณาการสุนทรียภาพสร้างทักษะและความสัมพันธ์(วันคริสตมาส) (อ่าน 325) 06 ม.ค. 65
กิจกรรมวันคริสตมาสครูและบุคลากร (อ่าน 290) 06 ม.ค. 65
โครงการค่ายผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 80) 16 พ.ย. 64
เยี่ยมเยือนคริสตจักรเบ็ธเอล (อ่าน 95) 07 ก.ค. 64
เยี่ยมเยือนคริสตจักรแก้วเมืองมูล (อ่าน 219) 12 มี.ค. 64
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิชชานารี หัวข้อ "RISE UP" (อ่าน 323) 23 ธ.ค. 63
เยี่ยมเยียนคริสตจักรดงพระพร (อ่าน 348) 12 ต.ค. 63
เยี่ยมเยือนหมวดคริสเตียนประสบกิตติคุณแม่เมาะ (อ่าน 360) 14 ก.ย. 63
รีทรีตคณะครู บุคลากร หัวข้อ "รักช่วยเหลือแบ่งปัน" (อ่าน 396) 04 ส.ค. 63
เยี่ยมเยือนคริสตจักรประสบสุข (อ่าน 564) 20 ม.ค. 63
สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา2562 (อ่าน 598) 04 ธ.ค. 62
ค่ายพี่เลี้ยงนักเรียน (อ่าน 610) 14 พ.ย. 62
เยี่ยมเยียนคริสตจักรประสบพร (อ่าน 560) 11 พ.ย. 62
เยี่ยมเยียนคริสตจักรเกียรติการุณ (อ่าน 608) 16 ก.ย. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานศาสนกิจและบริหารหลักสูตรคริสเตียนศึกษา (อ่าน 676) 08 ส.ค. 62
เยี่ยมเยียนคริสตจักรปรุงธรรม (อ่าน 605) 22 ก.ค. 62
ค่ายโครงการวิถีคริสต์โรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 833) 24 มิ.ย. 62
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการมิชชั่นทีมและสภานักเรียน (อ่าน 634) 18 มิ.ย. 62
สัมมนาครูคริสเตียน (อ่าน 543) 12 มิ.ย. 62
รีทรีต คณะครู บุคลากร นักการ โรงเรียนวิชชานารี ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 536) 17 พ.ค. 62
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อ่าน 584) 17 พ.ค. 62
โครงการค่ายทักษะชีวิต (อ่าน 550) 29 เม.ย. 62
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 (อ่าน 912) 29 เม.ย. 62
เยี่ยมเยียนคริสตจักร (อ่าน 590) 29 เม.ย. 62
โครงการสัมมนาเสริมสร้างพัฒนาคริสเตียนศึกษา (อ่าน 617) 10 เม.ย. 62
เยี่ยมเยียนสถานประกาศเสริมงามพันธกิจ (อ่าน 647) 21 ม.ค. 62
สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา2561 (อ่าน 694) 23 พ.ย. 61
เยี่ยมเยียนหมวดคริสเตียนธารทิพย์ (อ่าน 744) 09 พ.ย. 61
เยี่ยมเยียนคริสตจักรดงพระพร (อ่าน 848) 03 ก.ย. 61
ค่ายพี่เลี้ยงนักเรียน (อ่าน 734) 23 ส.ค. 61
เยี่ยมเยียนหมวดคริสเตียนร่มพระคุณ ห้างฉัตร (อ่าน 811) 12 ก.ค. 61
นมัสการพระเจ้าบ้าน อ.มนตรี ขัดสีใส (อ่าน 804) 12 ก.ค. 61
ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 806) 22 มิ.ย. 61
นมัสการพระเจ้าในวันระลึกโรงเรียนในมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อ่าน 844) 18 พ.ค. 61
ค่ายทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1047) 07 พ.ค. 61
ค่ายนักเรียนคริสเตียนกลุ่มนครพิงค์และกลุ่มพัฒนา (อ่าน 909) 19 มี.ค. 61
เยี่ยมเยียนคริสตจักรเกียรติการุณ (อ่าน 1005) 22 ม.ค. 61
นมัสการขอบคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกการก่อตั้งโรงเรียนวิชชานารี ครบ 129 ปี (อ่าน 922) 08 ม.ค. 61
นมัสการขอบคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกการก่อตั้งโรงเรียนและสวัสดีปีใหม่ 2561 (อ่าน 1026) 08 ม.ค. 61