งานศาสนกิจตามเอกลักษณ์ “ โรงเรียนวิถีคริสต์”
โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามเอกลักษณ์ หัวข้อ “MOVE ON”
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 65
เข้าร่วมโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
กิจกรรมรีทรีตครู บุคลากร นักการ
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงเรียนวิชชานารี ครบ 133 ปี
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 65
กิจกรรมฐานบูรณาการสุนทรียภาพสร้างทักษะและความสัมพันธ์(วันคริสตมาส)
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 65
กิจกรรมวันคริสตมาสครูและบุคลากร
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 65
โครงการค่ายผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
เยี่ยมเยือนคริสตจักรเบ็ธเอล
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 64
เยี่ยมเยือนคริสตจักรแก้วเมืองมูล
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิชชานารี หัวข้อ "RISE UP"
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
เยี่ยมเยียนคริสตจักรดงพระพร
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 63
เยี่ยมเยือนหมวดคริสเตียนประสบกิตติคุณแม่เมาะ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 63
รีทรีตคณะครู บุคลากร หัวข้อ "รักช่วยเหลือแบ่งปัน"
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 63
เยี่ยมเยือนคริสตจักรประสบสุข
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 63
สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา2562
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 62
ค่ายพี่เลี้ยงนักเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 62
เยี่ยมเยียนคริสตจักรประสบพร
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 62
เยี่ยมเยียนคริสตจักรเกียรติการุณ
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานศาสนกิจและบริหารหลักสูตรคริสเตียนศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 62