ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
นมัสการขอบคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกการก่อตั้งโรงเรียนและสวัสดีปีใหม่ 2561 (อ่าน 40) 08 ม.ค. 61
นมัสการขอบคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกการก่อตั้งโรงเรียนวิชชานารี ครบ 129 ปี (อ่าน 34) 08 ม.ค. 61
ค่ายพี่เลี้ยงนักเรียน (อ่าน 171) 16 ต.ค. 60
เยี่ยมเยือนคริสตจักรศาลาไชย (อ่าน 119) 14 ก.ย. 60
เยี่ยมเยือนคริสตจักรประสบสุข (อ่าน 194) 19 ก.ค. 60
ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 213) 13 ก.ค. 60
รีทรีตนักการ (อ่าน 229) 06 มิ.ย. 60
ค่ายรักสถาบัน (อ่าน 275) 06 มิ.ย. 60
รีทรีตครูและบุคลากร (อ่าน 260) 26 พ.ค. 60
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกโรงเรียนแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อ่าน 275) 08 พ.ค. 60
เยี่ยมเยียนคริสตจักรปรุงธรรม (อ่าน 315) 23 ม.ค. 60
นมัสการพระเจ้าเนื่องวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียน (อ่าน 378) 13 ม.ค. 60
สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา2559 (อ่าน 505) 22 พ.ย. 59
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ (อ่าน 396) 03 พ.ย. 59
ค่ายพี่เลี้ยงนักเรียน (อ่าน 447) 28 ต.ค. 59
ร่วมงานวันมิชชั่น (อ่าน 476) 14 ก.ย. 59
เยี่ยมเยียนคริสตจักรเกียรติการุณ (อ่าน 432) 14 ก.ย. 59
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (อ่าน 451) 15 ส.ค. 59
World Milal Missionary Choir (อ่าน 510) 14 ก.ค. 59
เยี่ยมเยียนคริสตจักรแก้วเมืองมูล (อ่าน 465) 11 ก.ค. 59
โครงการอบรมสัมมนาการประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียนอย่างเกิดผล (อ่าน 368) 11 ก.ค. 59
ค่ายนักเรียนรับเชื่อ หัวข้อ มุ่งสู่หลักชัย “Reach For Your Goals” (อ่าน 430) 22 มิ.ย. 59
รีทรีตบุคลากรครูและนักการ (อ่าน 546) 11 พ.ค. 59
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อ่าน 491) 11 พ.ค. 59
สัมมนาผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ (อ่าน 476) 10 มี.ค. 59
ค่ายมิชชั่นวาเลนไทน์ (อ่าน 536) 16 ก.พ. 59
เยี่ยมเยียนคริสตจักรเกียรติการุณ ภาคที่ 3 ลำปาง (อ่าน 459) 16 ก.พ. 59
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียน (อ่าน 565) 26 ม.ค. 59
เยี่ยมเยียนคริสตจักรดงพระ (อ่าน 565) 01 ธ.ค. 58
สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (อ่าน 657) 26 พ.ย. 58
อบรมเชิงปฏิบัติการอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ (อ่าน 581) 10 พ.ย. 58
ค่ายพี่เลี้ยง (อ่าน 612) 30 ต.ค. 58
เยี่ยมเยือนคริสตจักรสัมพันธวงศ์ (อ่าน 645) 14 ก.ย. 58
เยี่ยมเยือนหมวดคริสเตียนร่มพระคุณห้างฉัตร (อ่าน 641) 16 ก.ค. 58
ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนวิชชานารี หัวข้อ “CHANGE MY LIFE” (อ่าน 790) 23 มิ.ย. 58
รีทรีตนักการ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 532) 18 มิ.ย. 58
รีทรีตคณะครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 565) 09 มิ.ย. 58
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 522) 28 พ.ค. 58
ค่ายนักเรียนรับเชื่อ หัวข้อ Mission Valentine (อ่าน 576) 03 มี.ค. 58
รีทรีตครู-บุคลากรคริสเตียน ณ ลำปางรีสอร์ท (อ่าน 708) 03 มี.ค. 58