ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
รีทรีตครู-บุคลากรคริสเตียน ณ ลำปางรีสอร์ท (อ่าน 760) 03 มี.ค. 58
นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสนักเรียน ม.3, ม.6 จบหลักสูตร (อ่าน 852) 03 มี.ค. 58
เยี่ยมเยีอนคริสตจักรประสบสุข (อ่าน 691) 27 ม.ค. 58
นมัสการพระเจ้าเนื่องวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียน (อ่าน 591) 19 ม.ค. 58
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตมาสให้กับบุคลากรโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 518) 19 ม.ค. 58
ร่วมนมัสการพระเจ้าและร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา (อ่าน 596) 03 ธ.ค. 57
สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “Step up” ก้าวไป – ก้าวหน้า (อ่าน 730) 03 ธ.ค. 57
ร่วมเยี่ยมเยีอนคริสตจักรปากจอก (อ่าน 654) 27 พ.ย. 57
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันปิดภาคเรียน (อ่าน 601) 15 ต.ค. 57
เยี่ยมเยียนคริสตจักรสายสัมพันธ์ จังหวัดแพร่ (อ่าน 707) 19 ก.ย. 57
ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (อ่าน 620) 19 ก.ย. 57
นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (อ่าน 569) 19 ก.ย. 57
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการมิชชั่นทีม ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 547) 19 ก.ย. 57
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคเรียน (อ่าน 479) 19 ก.ย. 57
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อ่าน 496) 19 ก.ย. 57
รีทรีตบุคลากรครูและนักการ (อ่าน 512) 19 ก.ย. 57
กิจกรรมฉายภาพยนตร์การ์ตูน และตอบคำถามเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 571) 18 ก.ย. 57
เยี่ยมเยียนคริสตจักรประสบธรรม จังหวัดแพร่ (อ่าน 670) 16 ก.ย. 57