ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 492) 18 มิ.ย. 58
การแข่งขันว่ายน้ำ (อ่าน 486) 16 มิ.ย. 58
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 771) 16 มิ.ย. 58
การพัฒนาบทเรียนร่วมกลุ่มกัน(Lesson Study): แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ทั้งครูและศิษย์ (อ่าน 518) 09 มิ.ย. 58
วันวิสาขบูชา (Wisakha Bucha Day) (อ่าน 427) 09 มิ.ย. 58
วันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day ) (อ่าน 595) 09 มิ.ย. 58
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 527) 09 เม.ย. 58
การประชุมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 551) 08 เม.ย. 58
ร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาระดับประเทศ (อ่าน 597) 08 เม.ย. 58
นำเสนองานในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (อ่าน 724) 08 เม.ย. 58
ABE(Area-BasedEducation) ลำปาง (อ่าน 487) 08 เม.ย. 58
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 554) 08 เม.ย. 58
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบ/เทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระ (อ่าน 484) 08 เม.ย. 58
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) จัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (อ่าน 519) 26 มี.ค. 58
ร่วมงานครบรอบ 19 ปี ลานนาโพสต์ (อ่าน 503) 24 มี.ค. 58
รีทรีตคณะครู – บุคลากรโรงเรียนวิชชานารี ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ (อ่าน 653) 19 มี.ค. 58
ร่วมงานวันนักข่าว (อ่าน 536) 06 มี.ค. 58
ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ มอบโล่เชิดชูเกียรติบัตร (อ่าน 463) 03 มี.ค. 58
กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก (อ่าน 757) 03 มี.ค. 58
แสดงความยินดี (อ่าน 487) 03 มี.ค. 58
ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ มอบของขวัญเพื่อขอบคุณ (อ่าน 534) 03 มี.ค. 58
แสดงความยินดี (อ่าน 501) 03 มี.ค. 58
ผู้ปกครองนักเรียนมอบทุนการศึกษา (อ่าน 474) 03 มี.ค. 58
กิจกรรม Big Clean Day (อ่าน 518) 03 มี.ค. 58
แสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 592) 02 มี.ค. 58
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 606) 02 มี.ค. 58
ศึกษาดูงาน รร.อนุบาลคริสเตียนสันกอง (อ่าน 798) 05 ก.พ. 58
ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก (อ่าน 468) 05 ก.พ. 58
เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 664) 27 ม.ค. 58
Nation Bike Thailand 2015 จังหวัดลำปาง (อ่าน 480) 27 ม.ค. 58
โครงการไทย – แคนาดา (อ่าน 474) 21 ม.ค. 58
ร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2557 (อ่าน 545) 19 ม.ค. 58
กิจกรรมวันเด็ก (อ่าน 545) 19 ม.ค. 58
อบรมภาษาอังกฤษ ณ ห้องคุรุมนตรี สพป.ลป.เขต 1 (อ่าน 479) 19 ม.ค. 58
คณะครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 3 (อ่าน 558) 19 ม.ค. 58
ร่วมแสดงความยินดีกับทีมลูกทุ่งวิชชานารี (อ่าน 481) 19 ม.ค. 58
ร่วมแสดงยินดี (อ่าน 484) 19 ม.ค. 58
ร่วมไว้อาลัย (อ่าน 455) 19 ม.ค. 58
อวยพรปีใหม่ (อ่าน 462) 19 ม.ค. 58
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง (อ่าน 459) 19 ม.ค. 58