งานบริหารจัดการ
ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการชั้น 2 อาคาร 111ปี (อ่าน 5) 09 ส.ค. 65
ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 29) 19 ก.ค. 65
จ่ายเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฯ (อ่าน 26) 11 ก.ค. 65
งานติดตั้ง TV Samsung ขนาดจอภาพ 65 นิ้ว (อ่าน 29) 08 ก.ค. 65
โครงการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 1-3 (อ่าน 36) 08 ก.ค. 65
สภาพแวดล้อม (อ่าน 6693) 17 ต.ค. 57