งานประกันคุณภาพภายใน
เอกสารคำสั่งงานประกันฯ 64 (อ่าน 25) 25 ก.ค. 65
แบบฟอร์มเอกสาร รายงานการดำเนินการโครงการ งาน กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 24) 19 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับชอบงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2565 (อ่าน 64) 07 ก.ค. 65
คู่มือระบบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 41) 07 ก.ค. 65
แผนผังงานประกันคุณภาพตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 (อ่าน 56) 07 ก.ค. 65
การประกาศค่าเป้าหมายปี 2565 (อ่าน 43) 07 ก.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา sar ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 41) 07 ก.ค. 65
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 199) 17 ก.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 192) 17 ก.ย. 64
เอกสารติดตามประเมิน ขั้นพื้นฐาน ม.1 (อ่าน 357) 12 พ.ย. 63
แบบติดตามประเมิน ขั้นพื้นฐาน มฐ.ที่ 1 (อ่าน 361) 12 พ.ย. 63
เอกสารติดตามประเมินปฐมวัย (อ่าน 310) 12 พ.ย. 63
แบบติดตามประเมินปฐมวัย มฐ.ที่ 1 (อ่าน 341) 12 พ.ย. 63
เอกสารเกณฑ์ประเมินภายนอก สมศ.รอบที่ 4 (อ่าน 343) 09 พ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน 63 (อ่าน 352) 26 ต.ค. 63
คู่มือการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ (อ่าน 287) 26 ต.ค. 63
เอกสารสรุปรายงาน SAR ปี63.pdf (อ่าน 271) 26 ต.ค. 63
เอกสารสรุปรายงาน SAR ปี63.doc (อ่าน 912) 26 ต.ค. 63
เอกสาร ติดตามขั้นพื้นฐานSSRปี 63.pdf (อ่าน 212) 26 ต.ค. 63
เอกสาร ติดตามขั้นพื้นฐานSSRปี 63.doc (อ่าน 214) 26 ต.ค. 63
เอกสาร ติดตามปฐมวัย SSR ปี 63.pdf (อ่าน 226) 26 ต.ค. 63
เอกสาร ติดตามปฐมวัย SSR ปี 63.doc (อ่าน 232) 26 ต.ค. 63
เอกสารบูรณาการงานประกันฯ กับสาระ.pdf (อ่าน 170) 26 ต.ค. 63
เอกสารบูรณาการงานประกันฯ กับสาระ.doc (อ่าน 185) 26 ต.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2562 (อ่าน 360) 25 ส.ค. 63
มาตราฐานการศึกษาการประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 325) 25 ส.ค. 63