ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กรรมการบริหารภายใน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัมพรรัตน์ วงศ์สรรเสริญ
ตำแหน่ง : รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล