ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางวรรณพร อาดย่อแฮ
หัวหน้าระดับชั้น และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสลักจิต ใจน้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกาญจนา วิชัยคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางรวีวรรณ ฆรวัณณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนารีณัฐ วงศ์ศาลา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสิริโสภา โสภา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายเทอดศักดิ์ ไชยสมปาน
ครูพิเศษ