ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวจุฑารัตน์ ใจวังเย็น
หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพิมพ์พิไล คนไว
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสินีนาถ สิทธินนท์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์ -คณิต)

นางสาวฐิตินันท์ นนท์เต็ม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อังกฤษ-จีน)

นางสาวกรรณิการ์ คำอ้าย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์-คณิต)

นายเสรี วงศ์สรรเสริญ
ครูพิเศษ

นางสาวพิเชญกาญจน ปันสาละนันท์
ครูพิเศษ

นางสาวกฤษณา เดินไว
ครูพิเศษ