ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวจุฑารัตน์ ใจวังเย็น
หัวหน้าระดับชั้น ม.4-6 และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพิมพ์พิไล คนไว
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสินีนาถ สิทธินนท์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวฐิตินันท์ นนท์เต็ม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวณัฐพร สุวรรณพรหม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปาริชาติ ขัตตระกูล
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายเสรี วงศ์สรรเสริญ
ครูพิเศษ

นางสาวสุริพร ทาจี
ครูพิเศษ