ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูต่างชาติ

นายสัญชัย เพ่งผล
หัวหน้าภาษาต่างประเทศ

Miss. Suzette Pulgo Formentera
Teacher IEP

Miss.Sharmaine Pulgo Formentera
Teacher

Miss. Avinoli H Chishi
Teacher

Miss. Chulei Phom
Teacher

Miss. Sun Ling