ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูต่างชาติ

นางสาวอำนวย กิ่งก้ำ
รองผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้าภาษาต่างประเทศ

Miss. Suzette Pulgo Formentera
Teacher

Miss.Sharmaine Pulgo Formentera
Teacher

Miss. Sun Ling
Teacher