ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

นายพินรัฐ สายสี
หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางประภัสสร ธรรมอักษร
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกรรณิการ์ คำอ้าย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายเสรี วงศ์สรรเสริญ
ครูพิเศษ (ศิลปะ)

นางสาวพิเชฐกาญจน ปันสาละนันท์
ครูพิเศษ (ดนตรี นาฎศิลป์)

นายนิคม ม่านแก้วจู
ครูพิเศษ (สุขศึกษา พลศึกษา)

นายเจษฏา ทิพย์ปลูก
ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์)

นางสาวอรอนงค์ แสงสวัสดิ์
ครูพิเศษ (การงานอาชีพ)