ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 โรงเรียนวิชชานารีนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.การคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

- เด็กหญิงปิยดา นามกันทา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 7

2.การคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

-เด็กหญิงเกวลิน เรืองจุ้ย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 7

3.การคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

-เด็กหญิงธมนวรรณ วัฒนไพบูลย์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 4

4.การคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

-นางสาวปาริชาติ    ลำปาง  ได้รับรางวัลระดับเกียรติบัตร อันดับที่ 6

ครูผู้ฝึกซ้อม

1.อ.นารีณัฐ  วงศ์ศาลา

2.อ.เพ็ญนภา  มโนปิง

3.อ.ปิยวัตร  วรรณจักร์

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,13:07   อ่าน 120 ครั้ง