กรรมการบริหารภายใน

นายมนตรี ขัดสีใส
ผู้จัดการ -ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุวารี เกี๋ยงคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอัมพรรัตน์ วงศ์สรรเสริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบุคลากร

นางณัฐพัชร์ สุวรรณมงคล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน