ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับปฐมวัย

นางสาวกรุณา วงศ์ตุมมา
หัวหน้าระดับ และครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวชมชนก ธัญชโนทัย
ครูประจำชั้นอนุบาลเตรียมอนุบาล

นางสาววิยะดา เล้วอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาวจินตภาส์ อินทชาญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางเพ็ญพรรณ์ สร้อยสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวอำพร คำอ้ายปวน
ครูพี่เลี้ยง

นางธัญภา เทพมหานิล
ครูพี่เลี้ยง