ครูระดับปฐมวัย

นางสาวจินตภาส์ อินทชาญ
หัวหน้าระดับปฐมวัย/ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวชมชนก ธัญชโนทัย
ครูประจำชั้นอนุบาลเตรียมอนุบาล

นางสาววิยะดา เล้วอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางเพ็ญพรรณ์ สร้อยสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวอำพร คำอ้ายปวน
ครูพี่เลี้ยง

นางธัญภา เทพมหานิล
ครูพี่เลี้ยง