ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวนิศาชล เลิศบุณยสิทธิ์
หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสิรินยา บุญมา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสินีนาถ สิทธินนท์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวภัทรชนก ไชยทนุ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายไตรภัทร ศรีม่วง
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นายปิยวัตร วรรณจักร์
ครูพิเศษ (ภาษาไทย)

นายสัญชัย เพ่งผล
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)