ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวภัทรชนก ไชยทนุ
หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปริศนา ปัญญาสอน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอัสนัย เชื้อคำ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวชนิดา บุญญาเขตรโกศล
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนิศาชล เลิศบุญยสิทธฺิ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายนิคม ม่านแก้วจู
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพิเชฐกาญจน ปันสาละนันท์
ครูพิเศษ