ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวภัทรชนก ไชยทนุ
หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปริศนา ปัญญาสอน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสุณัฐวุฒิ สุวรรณรงค์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนิศาชล เลิศบุญยสิทธฺิ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอัสนัย เชื้อคำ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางพิงค์พร ประราช
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายนิคม ม่านแก้วจู
ครูพิเศษ

นายเทอดศักดิ์ ไชยสมปาน
ครูพิเศษ

นางสาวศุภมาส วรรณาลัย
ครูพิเศษ