โรงเรียนวิชชานารี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ทุกวัน ในเวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพรวมของโรงเรียน
ขอขอบคุณ คุณธันยชนก ทิพพสาร มอบโทรโข่งให้กับโรงเรียน
งานศาสนกิจตามเอกลักษณ์ “ โรงเรียนวิถีคริสต์”
กิจกรรมรีทรีตครู บุคลากร นักการ 13 พ.ค. 65
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 25 ก.พ. 65
ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงเรียนวิชชานารี ครบ 133 ปี 10 ม.ค. 65
กิจกรรมฐานบูรณาการสุนทรียภาพสร้างทักษะและความสัมพันธ์(วันคริสตมาส) 06 ม.ค. 65
กิจกรรมวันคริสตมาสครูและบุคลากร 06 ม.ค. 65
โครงการค่ายผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 16 พ.ย. 64
เยี่ยมเยือนคริสตจักรเบ็ธเอล 07 ก.ค. 64
เยี่ยมเยือนคริสตจักรแก้วเมืองมูล 12 มี.ค. 64
งานวิชาการ/ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 29 มิ.ย. 65
งานวันอนุบาลสัมพันธ์ 29 มี.ค. 64
กิจกรรมเมนูสมาร์ทศัพท์ภาษาอังกฤษ และรับแจกเครื่องดื่มโอวัลตินสมาร์ท 22 ก.พ. 64
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง 03 พ.ย. 63
เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน เรื่องการปฏิบัติตนในการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ให้ปลอดภัย 19 ต.ค. 63
ติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบ 08 ก.ย. 63
สถานการณ์เด็กปฐมวัย 3 ตุลาคม 2562 03 ก.ย. 63
งานประกันคุณภาพภายใน
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 17 ก.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 17 ก.ย. 64
เอกสารติดตามประเมิน ขั้นพื้นฐาน ม.1 12 พ.ย. 63
แบบติดตามประเมิน ขั้นพื้นฐาน มฐ.ที่ 1 12 พ.ย. 63
เอกสารติดตามประเมินปฐมวัย 12 พ.ย. 63
แบบติดตามประเมินปฐมวัย มฐ.ที่ 1 12 พ.ย. 63
เอกสารเกณฑ์ประเมินภายนอก สมศ.รอบที่ 4 09 พ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน 63 26 ต.ค. 63
ผลงานนักเรียนที่โดดเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง – รับรางวัลการประกวดวาดภาพศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ARTVERSE
รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดสื่อออนไลน์สร้างสรรค์
งานกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
ร่วมช่วยในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ 05 เม.ย. 64
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 08 ก.พ. 61
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.5 31 ม.ค. 61
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4 30 ม.ค. 61
งานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2560 23 ม.ค. 61
กิจกรรมวันคริสตมาสและปีใหม่ ปีการศึกษา 2560 05 ม.ค. 61
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 12 ธ.ค. 60
นักเรียนคนเก่ง (ด.ช.กัณฑ์เอนก แซ่อึ้ง นักกีฬาเทควันโด) 12 ธ.ค. 60
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารช่วยดูแลกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-6 23 ธ.ค. 63
ร่วมการประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร 23 ธ.ค. 63
พิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 12 ต.ค. 63
พิธีเปิดการฝึก -ไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 12 ต.ค. 63
พิธีจบการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หญิง ปีการศึกษา2562 06 ก.พ. 63
พิธีจบการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย ปีการศึกษา2562 06 ก.พ. 63
โครงการ รด.จิตอาสา 15 ม.ค. 63
ร่วมประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา2562 ครั้งที่ 2 11 ธ.ค. 62
งานอนามัยโรงเรียน
วัคซีน 18 มี.ค. 64
เคลือบหลุมร่องฟันและทาฟลูออไรด์ 08 ก.พ. 64
โครงการจิตอาสา 10 ส.ค. 63
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 24 ก.ค. 63
ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 20 ก.ค. 63
ตรวจสุขภาพช่องปาก 23 ม.ค. 63
งานทันตกรรม 22 ก.ค. 62
เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 31 พ.ค. 62
งานบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม