ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวจุฑารัตน์ ใจวังเย็น
หัวหน้าสายชั้นและ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเพ็ญนภา มโนปิง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางรวีวรรณ ฆรวัณณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุพัตรา สิงห์เชื้อ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจุฑามาศ ทองอิ่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวทิพย์ลดา เครือวงค์เป็ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายเทอดศักดิ์ ไชยสมปาน
ครูพิเศษ (ว่ายน้ำ)

นางสาวธัญชนก แก้วฟู
ครูพิเศษ (ภาษาจีน)