ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ปกครองเกรียง ฐิติจำเริญพร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : ศาสนาจารย์ทินกร ศิริธวนากุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : ศาสนาจารย์ชัชวาล ขัดสีใส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : ศาสนาจารย์ประสงค์ ทองเณร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ ทรัพย์รุ่งทวีผล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารุณี แสนใจกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวารี เกี๋ยงคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้จัดการ
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ นำทาน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -