ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางประภัสสร ธรรมอักษร
หัวหน้าระดับชั้น ป.1-3 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (IEP)

นางสมพิศ จงรักษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางศิวพร ฝั้นสืบ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางชุณิตา แคหอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายมงคล แจ้งมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายสัญชัย เพ่งผล
ครูพิเศษ