ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย
หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพิศนี จันทร์หนองฮี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางศิวพร ฝั้นสืบ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวไอลัดดา ทองจูด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุทธินันท์ กันทะวะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนารีณัฐ วงศ์ศาลา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายมงคล แจ้งมงคล
ครูพิเศษ (สุขศึกษา พลศึกษา)