ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย
หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (IEP)

นางสมพิศ จงรักษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางศิวพร ฝั้นสืบ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1(EP)

นางชุณิตา แคหอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสลักจิต ใจน้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (IEP)

นางประภัสสร ธรรมอักษร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสัญชัย เพ่งผล
ครูพิเศษ

นางวันทนา วรรณารักษ์
ครูพิเศษ