ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวดารุณี แสนใจกล้า
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวมาลินา ปัญญาชัย
เจ้าหน้าที่การเงิน /ครูพิเศษ

นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวลักษณ์ ธีรบรรจง
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ ครูพิเศษ

นางพิศมัย เอื้ยงทอง
นายทะเบียน

นางสาวปวีณา กันทะวะ
ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางญาณ์พัทธิ์สุดา สท้านไตรภพ
ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน