โรงเรียนวิชชานารี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 ทุกวัน ในเวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพรวมของโรงเรียน
ด่วน!!! เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
งานศาสนกิจตามเอกลักษณ์ “ โรงเรียนวิถีคริสต์”
เยี่ยมเยือนคริสตจักรแก้วเมืองมูล อำเภอแจ้ห่ม 13 พ.ย. 65
กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 10 ต.ค. 65
เยี่ยมเยือน คริสตจักรสัมพันธ์วงค์ 26 ส.ค. 65
โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามเอกลักษณ์ หัวข้อ “MOVE ON” 01 ส.ค. 65
เข้าร่วมโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ 18 ก.ค. 65
กิจกรรมรีทรีตครู บุคลากร นักการ 13 พ.ค. 65
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 25 ก.พ. 65
ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงเรียนวิชชานารี ครบ 133 ปี 10 ม.ค. 65
งานวิชาการ/ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย (เพิ่มเติม) สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 14 พ.ย. 65
กิจกรรม Robot ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 09 ก.ย. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565 06 ก.ย. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565 06 ก.ย. 65
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565 06 ก.ย. 65
มอบเกียรติบัตร เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 26 ส.ค. 65
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1-3 20 ส.ค. 65
เปิดตัวกิจกรรม Coding Robot 20 ส.ค. 65
งานประกันคุณภาพภายใน
เอกสารคำสั่งงานประกันฯ 64 25 ก.ค. 65
แบบฟอร์มเอกสาร รายงานการดำเนินการโครงการ งาน กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 19 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับชอบงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2565 07 ก.ค. 65
คู่มือระบบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 07 ก.ค. 65
แผนผังงานประกันคุณภาพตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 07 ก.ค. 65
การประกาศค่าเป้าหมายปี 2565 07 ก.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา sar ปีการศึกษา 2564 07 ก.ค. 65
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 17 ก.ย. 64
ผลงานนักเรียนที่โดดเด่น
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธีร์วรินธร เรืองนุ้ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปิยดา นามกันยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธรรมรส ทะนันไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรพล ชัยมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐนนท์ อาสนะนันทน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 11 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2565 31 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา 29 ก.ย. 65
พิธีปิดโครงการ D.A.R.E 23 ก.ย. 65
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 07 ก.ย. 65
อบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 26 ส.ค. 65
กิจกรรมนมัสการพระเจ้าและถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 11 ส.ค. 65
กิจกรรมนมัสการพระเจ้าและถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 27 ก.ค. 65
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึก - ศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 26 ส.ค. 65
นักศึกษาวิชาทหารช่วยดูแลกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-6 23 ธ.ค. 63
ร่วมการประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร 23 ธ.ค. 63
พิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 12 ต.ค. 63
พิธีเปิดการฝึก -ไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 12 ต.ค. 63
พิธีจบการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หญิง ปีการศึกษา2562 06 ก.พ. 63
พิธีจบการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย ปีการศึกษา2562 06 ก.พ. 63
โครงการ รด.จิตอาสา 15 ม.ค. 63
งานอนามัยโรงเรียน
วัคซีน 18 มี.ค. 64
เคลือบหลุมร่องฟันและทาฟลูออไรด์ 08 ก.พ. 64
โครงการจิตอาสา 10 ส.ค. 63
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 24 ก.ค. 63
ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 20 ก.ค. 63
ตรวจสุขภาพช่องปาก 23 ม.ค. 63
งานทันตกรรม 22 ก.ค. 62
เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 31 พ.ค. 62
งานบริหารจัดการ
ชมรมฯ สนับสนุนงบประมาณจัดทำหลังคาทางเดินไปห้องน้ำนักเรียน 26 ต.ค. 65
Big Cleaning Day Vijjanari เตรียมพร้อมภาคเรียนที่ 2/2565 21 ต.ค. 65
ติดตั้งพัดลมให้นักเรียนโรงเรียนวิชชานารี 13 ก.ย. 65
ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการชั้น 2 อาคาร 111ปี 09 ส.ค. 65
ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2565 19 ก.ค. 65
จ่ายเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฯ 11 ก.ค. 65
งานติดตั้ง TV Samsung ขนาดจอภาพ 65 นิ้ว 08 ก.ค. 65
โครงการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 1-3 08 ก.ค. 65