ผลงานนักเรียนที่โดดเด่น
รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดสื่อออนไลน์สร้างสรรค์

โรงเรียนวิชชานารี  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสื่อออนไลน์สร้างสรรค์  จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ในหัวข้อ “เยาวชนยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   โรงเรียนวิชชานารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ม.4 - ม.6/ ปวช.1 -3)  
ชื่อผลงาน “ยาให้โทษ”  https://www.youtube.com/watch?v=jm_kDS6sDu0
นักเรียนผู้ส่งผลงาน  
     1. นายมนุกานต์  ชัยชนะ
     2. นายธีรัชชา  แซ่ซิน
     3. นางสาวศศิประภา  ท่าน้ำ
ครูที่ปรึกษา   นายเจษฎา  ทิพย์ปลูก

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 143 ครั้ง