ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
อบรมการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์วันเพ็ญ นำทาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางกาศึกษา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่ เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยเน้นการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปจัดทำหลักสูตรปฐมวัยระดับสถานศึกษาและเอกสารหลักสูตร เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก    อายุ 3-6 ปี ได้ตรงตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นของตน และนำไปจัดประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับเด็กปฐมวัย จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ( พว.) ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,10:44   อ่าน 307 ครั้ง