ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560

ครูระดับปฐมวัยเข้าร่วม การฝึกอบรมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย( 0 – 6 ปี) ของผู้เลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. 2549 มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง รู้และเข้าใจหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560  ประสบการณ์สำคัญในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และ การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  โดย อาจารย์ อรทัย เลาอลงกรณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เมื่อ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรีเจนท์  ลอด์จ จังหวัดลำปาง    

 ( อ. จินตภาส์ อินทชาญ ภาพและข่าว)

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,15:17   อ่าน 101 ครั้ง