ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
อบรมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย( 0 – 6 ปี) ของผู้เลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก

ครูระดับปฐมวัยเข้าร่วม การฝึกอบรมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย( 0 – 6 ปี) ของผู้เลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. 2549 มีการบรรยายหัวข้อ “ การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ” โดยคุณแจ่มใจ เต็งศิริวัฒนานันท์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลลำปาง  บรรยายการให้ความรู้  หัวข้อ “ เมื่อเด็กถูกทำร้าย กฎหมายคุ้มครองอย่างไร  ” โดยคุณสนิท เก่าพิมาย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ จากศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดลำปาง  จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เมื่อ วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมรีเจนท์  ลอด์จ จังหวัดลำปาง               

 ( อ. จินตภาส์ อินทชาญ ภาพและข่าว)

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,15:19   อ่าน 85 ครั้ง